TIETOSUOJASELOSTE

Reborn Productions

1. Yleistä
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Reborn Productions Oy (Y-tunnus: 3191388-1), jäljempänä Reborn, käsittelee asiakkaidensa henkilötietoja; mitä henkilötietoja Reborn kerää, mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa sekä miten rekisteröity voi vaikuttaa käsittelyyn. Tietosuojaseloste antaa tietoa myös niistä velvoitteista, jota Reborn noudattaa henkilötietojen käsittelyssä.
Reborn suojaa rekisteröityjen yksityisyyttä ja noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä Euroopan Unionin yleisestä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.
Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkeen Rebornin liiketoimintaan liittyvään henkilötietojen käsittelyyn.
”Henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikkia luonnollista henkilöä (”rekisteröity”) koskevia tietoja, joista hänet voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, siten kuin tietosuoja-asetuksessa on määritelty. Tiedot, joista ei voi suoraan tai epäsuorasti tunnistaa rekisteröityä, eivät ole henkilötietoja.
Verkkosivustomme voi sisältää linkkejä verkkosivuille/verkkosivustoille ja palveluihin, joita operoivat muut organisaatiot, ja joita me emme hallinnoi. Tämä tietosuojaseloste ei sovellu niiden käyttöön, joten kehotamme tutustumaan niiden tietosuojaselosteisiin. Emme vastaa muiden verkkosivustojen tai palvelujen tietosuojaselosteista tai käytännöistä (vaikka siirryt niille käyttämällä verkkosivuillamme olevia linkkejä).

2. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava
Rekisterinpitäjä: Reborn Productions Oy (y-tunnus: 3191388-1)
Yhteyshenkilö: Katariina Kaatrasalo, kata (at) rebornproductions.fi.

3. Rekisterin nimi
Reborn Productions Oy:n Asiakas-, Casting-, Markkinointi- ja Käyttäjärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Keräämme vain käyttötarkoituksen kannalta oleelliset ja tarpeelliset henkilötiedot. Henkilötietoja kerätään rekisteriin asiakassuhteiden hoitamiseen ja markkinointitarkoituksiin sekä casting-tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja: Henkilön nimi, titteli, yritys tai organisaatio, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä tietoja asiakassuhteeseen ja yhteydenpitoon liittyen sekä Casting-rekisterin osalta lisäksi: asuinpaikka, syntymävuosi, pituus, vaatekoot, sosiaalisen median tilit, esiintymiskokemus, kasvokuva ja kokokuva.

6. Henkilötietojen säilytysaika
Reborn säilyttää henkilötietoja niin pitkään, kuin on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö velvoita säilyttämään henkilötietoja pidempään (esimerkiksi erityislainsäädäntöön, kirjanpitovelvoitteisiin tai raportointivelvollisuuksiin liittyvät vastuut ja velvoitteet), tai ellei Reborn tarvitse tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai oikeusvaateelta puolustautumiseksi tai vastaavan erimielisyystilanteen selvittämiseksi.
Tietojen säilyttämisaika ja säilyttämiskriteerit vaihtelevat henkilötietoryhmittäin ja sen mukaan, mikä on tietyn henkilötietoryhmän käyttötarkoitus.
Suostumuksia ja kieltoja säilytetään niiden voimassaoloajan.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennetaan tietoja seuraavista lähteistä: asiakastapaamisista, sähköposteista, www.rebornproductions.fi-sivujen lomakkeista, sopimuksista, yritysten internet-sivuilta, muilta internet-sivuilta sekä muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan sekä casting-hakemukset.

8. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät
Pääsy henkilötietoihin on vain niillä Rebornin työntekijöillä ja yhteistyökumppaneilla, joiden työtehtävien hoitamisen kannalta on oleellista ja välttämätöntä käsitellä ko. henkilötietoja.

9.  Tietojen siirto ja luovutus
Casting- ja markkinointi-listojen tietoja voimme tarvittaessa luovuttaa eteenpäin ulkopuoliselle taholle. Tällöin luovutamme ainoastaan asian kannalta välttämättämötä ja oleelliset tiedot kolmannelle osapuolelle kuten castingin tilanneelle mainostoimistolle. Muissa tapauksissa emme tietoja luovuta poislukien viranomaisten mahdolliset vaatimukset jotka perustuvat kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön.

10.  Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu luotettavin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Rekisterin käyttäjillä on rajattu pääsy ainoastaan heidän käyttönsä  kannalta tarpeellisiin tietoihin. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa  ja ainoastaan määrätyillä henkilöillä on oikeus käsitellä näitä tietoja.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyillä on tietosuojalainsäädännön takaamat oikeudet. Oikeus päästä tietoihin ja tietojen tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja.
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa ja nähdä itseään koskevat tiedot ja pyynnöstä oikeus saada tiedot kirjallisessa muodossa.
Oikeus tietojen oikaisuun ja tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista.
 Rekisterinpitäjä poistaa, korjaa ja täydentää myös oma-aloitteisesti havaitsemansa käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.
Oikeus tietojen siirtämiseen sekä käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.
Lisäksi rekisteröidyllä on tietosuojalainsäädännön määrittämien edellytysten mukaisesti oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Lisäksi tilanteessa, jossa virheelliseksi epäiltyä henkilötietoa ei voida korjata tai poistaa taikka poistopyynnöstä on epäselvyyttä, yhtiö rajoittaa tietoihin pääsyä.
Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käyttöä tietynlaiseen käsittelyyn. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramarkkinointia varten.
Oikeus peruuttaa suostumus
Jos henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän erikseen antamaan suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus häntä koskevien tietojen käsittelyyn. Peruuttamisella ei ole vaikutusta peruutusta aiemmin suoritettuun käsittelyyn.
Sinulla on oikeus peruuttaa uutiskirjeiden lähettäminen sinulle. Voit tehdä pyynnön uutiskirjeen alareunassa olevan ”peruuta tilaus” tai ”unsubscribe” -linkin kautta tai lähettämällä peruutusilmoituksen osoitteeseen contact (at) rebornproductions.fi.
Oikeuksien toteuttaminen
Rekisteröityjen oikeuksia koskevat pyynnöt tehdään kirjallisesti yllä mainituilla yhteystiedoilla. Pyyntöön tulee liittää riittävät yksilöintitiedot. Pyyntöön vastataan kohtuullisessa ajassa ja mahdollisuuksien mukaan viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä ja henkilöllisyyden tarkistamisesta lukien. Reborn voi pyytää tarpeen mukaan lisätietoja voidakseen täyttää edellä mainitut pyynnöt. Jos rekisteröidyn pyyntöön ei voida suostua, kieltäytymisestä ilmoitetaan rekisteröidylle kirjallisesti.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsääsäädännön vastaisesti.

12. Evästeet ja muu tekninen seuranta
Verkkosivustomme www.rebornproductions.fi kerää informaatiota sivulla kävijöiltä. Mahdollisia kerättäviä tietoja: selaintyyppi, selainversio, käyttöjärjestelmä, IP-osoite, internet-palveluntarjoaja, sivustolle saapumisen ja poistumisen päivämäärä ja kellonaika ja laskeutumissivusto.

13. Muutokset tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa. Ajantasainen versio on nähtävissä www.rebornproductions.fi-nettisivuilla.
Tietosuojaseloste on julkaistu 1.9.2018. Viimeisin muutos 12.4.2021.